Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (511)
 • สอ.ดอนแดง (88)
 • สอ.ดอนปอ (5)
 • สอ.ดอนศาลา (1)
 • สอ.นางัว (27)
 • สอ.ท่าเรือ (1)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (484)
 • สอ.นาคอย (61)
 • สอ.อูนนา (264)
 • สอ.โคกสะอาด (4)
 • รพช.นาหว้า (336)
 • งานบริหาร(สสอ.) (23)
 • งานวิชาการ(ผช.) (68)
 • Anongpan (11)
 • งานอัมพัชรา (316)
 • นฤมล (4)
 • งานสิริพร (188)
 • งานศิรินทิพย์ (48)
 • คุณ.......... (57)
 • jac (7)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบบริหารโครงการ NPM-PRJM
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ไฟล์งานควบคุมภายใน 2563
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.
 • R8-506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • HDC_ส่งข้อมูล
 • Datacenter.npm
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง
 • ส่งงบทดลอง
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • PASSBOOK
 • SMS_Deeka
 • ONE-page.
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  วิสัยทัศน์ (Vision)2556-2560

  ภายในปี 2560 คปสอ.นาหว้ามีระบบบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี

  พันธกิจ (Mission)
  1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  2. ให้การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการมั่นใจ และประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค-ส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร สารสนเทศสุขภาพและนวัตกรรม

  ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  1.สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
  2.จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
  3.ประชาชนและภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดระบบสุขภาพ
  4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
  5.พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  6.พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ

  เป้าประสงค์ (Goal)
  1.มีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
  2.มีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
  3.ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  4.พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพตอบสนองปัญหา
  5.ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ
  6.พัฒนาระบบจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามแนวทางสุขภาพดีวิถีชิวิตไทยแบบพอเพียง
  7.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  8.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานในด้วยหลักธรรมาภิบาล
  9.มีการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  10.พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพเอื้อต่อการบริหารจัดการและตัดสินใจทางการบริหาร

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416