Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (210)
 • สอ.ดอนแดง (67)
 • สอ.ดอนปอ (102)
 • สอ.ดอนศาลา (21)
 • สอ.นางัว (6)
 • สอ.ท่าเรือ (20)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (37)
 • สอ.นาคอย (38)
 • สอ.อูนนา (13)
 • สอ.โคกสะอาด (83)
 • รพช.นาหว้า (49)
 • งานบริหาร(สสอ.) (7)
 • งานวิชาการ(ผช.) (31)
 • งานจุฑามาศ (2)
 • งานอัมพัชรา (287)
 • งานสิริพร (138)
 • งานศิรินทิพย์ (48)
 • คุณวิไลศักดิ์ (31)
 • คุณปัณฑิตา (8)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2561
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2561
 • ส่งงบทดลองปี2560
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • W_online
  ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  วิสัยทัศน์ (Vision)2556-2560

  ภายในปี 2560 คปสอ.นาหว้ามีระบบบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี

  พันธกิจ (Mission)
  1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  2. ให้การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการมั่นใจ และประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค-ส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร สารสนเทศสุขภาพและนวัตกรรม

  ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  1.สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
  2.จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
  3.ประชาชนและภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดระบบสุขภาพ
  4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
  5.พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  6.พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ

  เป้าประสงค์ (Goal)
  1.มีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
  2.มีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
  3.ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  4.พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพตอบสนองปัญหา
  5.ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ
  6.พัฒนาระบบจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามแนวทางสุขภาพดีวิถีชิวิตไทยแบบพอเพียง
  7.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  8.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานในด้วยหลักธรรมาภิบาล
  9.มีการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  10.พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพเอื้อต่อการบริหารจัดการและตัดสินใจทางการบริหาร

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416