Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (80)
 • สอ.ดอนแดง (32)
 • สอ.ดอนปอ (18)
 • สอ.ดอนศาลา (14)
 • สอ.นางัว (17)
 • สอ.ท่าเรือ (3)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (35)
 • สอ.นาคอย (74)
 • สอ.อูนนา (19)
 • สอ.โคกสะอาด (42)
 • รพช.นาหว้า (163)
 • งานบริหาร(สสอ.) (39)
 • งานวิชาการ(ผช.) (597)
 • งานจุฑามาศ (313)
 • งานอัมพัชรา (211)
 • งานศิริเพชร (3)
 • งานสิริพร (64)
 • งานศิรินทิพย์ (28)
 • วิไลศักดิ์ (19)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • R506 DASHBOARD
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • ส่ง Health Data Center
 • PROVIS_new
 • ovscreen_มะเร็งตับและท่อน้ำดี
 • HT/DM
 • E-Report สสจ.(ใหม่)
 • ระบบสารบัญใหม่
 • บันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • W_online
  ขณะนี้มี 29 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  ภายในปี 2555 โรคที่เป็นปัญหาอำเภอนาหว้าลดลง ประชาชนมีวิถีสุขภาวะ ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วม บุคลากรสาธารณสุขมีสมรรถนะ

  พันธกิจ (Mission)

  1. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนในการจัดบริการสุขภาพ

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจและยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

  ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  1. การเฝ้าระวังและลดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
  2. การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามสุขบัญญัติแห่งชาติและมีวิถีชีวิตสุขภาวะที่ยั่งยืน
  3. การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
  4. การจัดการสุขภาพในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
  5. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนพื้นฐาน องค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารยุทธศาสตร์และสารสนเทศสุขภาพ

  เป้าประสงค์ (Goal)
  1. โรคที่เป็นปัญหาสำคัญของอำเภอลดลง
  2. การเฝ้าระวังโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพในชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพและมีวิถีชีวิตสุขภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดี
  4. หน่วยบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการสุขภาพในพื้นที่
  5.ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ
  6. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจ
  7. ระบบการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานชุมชนดีสุขภาพดีแบบพอเพียง
  8.หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีผลงานวิชาการ วิจัยนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริการสาธารณสุขในพื้นที่
  9. ระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพเอื้อต่อการบริการและการตัดสินใจทางการบริหาร
  10. หน่วยงานสาธารณสุข อำเภอนาหว้ามีสมรรถนะสูง การบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งอำเภอ

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416