_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านเสียว
การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 26 มิย. 2558
กิจกรรมมาตรการทางสังคม ในตำบลบ้านเสียวโดย ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน เพื่อให้ชุมชุมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง และมีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ จึงได้จัดทำโครงการไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วย “บอวร.” โดยใช้ยุทธศาสตร์ บอวร. ( บ = บ้าน อ = องค์การบริหารส่วนตำบล และรพ.สต. ว = วัด ร = โรงเรียน ) เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผดชอบด้วยกันและร่วมประเมินผล

ข่าวโดย : nawa209
อ่าน 1689 ครั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:10:34:PM