_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผลงานลงพิกัดหมู่้บ้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ _
ผลงานลงพิกัดหมู่้บ้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผลการดำเนินงานลงพิกัดหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เม็ดเงินจังหวัดโอนให้แล้ว ในเงินบำรุงสอ.โคกสะอาด กำลังดำเนินการ...ขออนุมัติเบิกจ่ายตามผลงาน ต่อไป ใช้ใบสำตัญรับเงินเป็นค่าจ้างเหมาหลังคาเรือนละ 1 บาท ให้ตรวจสอบว่าผลงานตรงกับ ข้อมูลที่อำเภอนำเสนอหรือไม่ เรียงลำดับ เป้าหมาย /ผลงาน /ร้อยละ ดังนี้ สอ. ดอนแดง 674 / 685 / 101.63 สอ. ดอนปอ 1,140 / 972 / 85.26 สอ. ดอนศาลา 1,005 / 942 / 93.73 สอ. นางัว 1,100 / 964 / 87.64 สอ. ท่าเรือ 1,236 / 1,185 / 95.87 สอ. นาคูณใหญ่ 1,007 / 986 / 97.91 สอ. นาคอย 593 / 609 / 102.70 สอ. อูนนา 498 / 454 / 91.16 สอ. โคกสะอาด 789 / 776 / 98.35 รพ. นาหว้า 3,192 / 234 / 7.33 รวม 11,234 / 7,807 / 69.49

ข่าวโดย : admin01
อ่าน 709 ครั้ง
วันที่ 02 สิงหาคม 2553
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:16:15:PM